skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: RiuNet: Repositorio Institucional de la Universitat Politècnica de València xóa Tác giả/ người sáng tác: Juristo, Natalia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Including functional usability features in a model-driven development method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Including functional usability features in a model-driven development method

Panach, Jose ; Juristo, Natalia ; Pastor, Oscar

Computer Science and Information Systems, 2013, Vol.10(3), pp.999-1024

ISSN: 1820-0214 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2298/CSIS120213016P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework to identify primitives that represent usability within Model-Driven Development methods

Panach, Jose Ignacio ; Juristo, Natalia ; Valverde, Francisco ; Pastor, Óscar

Information and Software Technology, February 2015, Vol.58, pp.338-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2014.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pastor López, Oscar
  2. Panach, Ji
  3. Panach, J.I.
  4. Panach, Jose
  5. Pastor, O.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...