skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Joyot, Pierre xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible user interfaces for physically-based deformation: design principles and first prototype

Takouachet, Nawel ; Couture, Nadine ; Reuter, Patrick ; Joyot, Pierre ; Rivière, Guillaume ; Verdon, Nicolas

The Visual Computer, 2012, Vol.28(6), pp.799-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-012-0695-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Decision Making in Design of Composite Laminated Structures. Part 2: Reduced Parametric Model-Based Optimization

Fontecha Dulcey, Gilberto ; Fischer, Xavier ; Joyot, Pierre ; Fadel, Georges

Applied Composite Materials, 2019, Vol.26(2), pp.663-681 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-189X ; E-ISSN: 1573-4897 ; DOI: 10.1007/s10443-018-9742-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experiment-based method for parameter identification of a reduced multiscale parametric viscoelastic model of a laminated composite beam

Fontecha Dulcey, Gilberto ; Fischer, Xavier ; Joyot, Pierre

Multiscale and Multidisciplinary Modeling, Experiments and Design, 2018, Vol.1(4), pp.291-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2520-8160 ; E-ISSN: 2520-8179 ; DOI: 10.1007/s41939-018-0018-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joyot, Pierre
  2. Joyot, P.
  3. Fischer, Xavier
  4. Fontecha Dulcey, Gilberto
  5. Takouachet, Nawel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...