skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Joss, Adriano xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activity and growth of anammox biomass on aerobically pre-treated municipal wastewater

Laureni, Michele ; Weissbrodt, David G. ; Szivak, Ilona ; Robin, Orlane ; Nielsen, Jeppe Lund ; Morgenroth, Eberhard ; Joss, Adriano

Water Research, Sept 1, 2015, Vol.80, p.325(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Activity and growth of anammox biomass on aerobically pre-treated municipal wastewater

Laureni, Michele ; Weissbrodt, David G. ; Szivák, Ilona ; Robin, Orlane ; Nielsen, Jeppe Lund ; Morgenroth, Eberhard ; Joss, Adriano

Water Research, 1 September 2015, Vol.80, pp.325-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2015.04.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mainstream partial nitritation and anammox: long-term process stability and effluent quality at low temperatures

Laureni, Michele ; Falås, Per ; Robin, Orlane ; Wick, Arne ; Weissbrodt, David G. ; Nielsen, Jeppe Lund ; Ternes, Thomas A. ; Morgenroth, Eberhard ; Joss, Adriano

Water Research, 15 September 2016, Vol.101, pp.628-639 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomass segregation between biofilm and flocs improves the control of nitrite-oxidizing bacteria in mainstream partial nitritation and anammox processes

Laureni, Michele ; Weissbrodt, David ; Villez, Kris ; Rosenthal, Alex ; Wells, George ; Morgenroth, Eberhard ; Joss, Adriano; Joss, Adriano (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Dec 4, 2018

DOI: 10.1101/480780

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomass segregation between biofilm and flocs improves the control of nitrite-oxidizing bacteria in mainstream partial nitritation and anammox processes

Laureni, Michele ; Weissbrodt, David G. ; Villez, Kris ; Robin, Orlane ; de Jonge, Nadieh ; Rosenthal, Alex ; Wells, George ; Nielsen, Jeppe Lund ; Morgenroth, Eberhard ; Joss, Adriano

Water Research, 1 May 2019, Vol.154, pp.104-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.12.051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morgenroth, Eberhard
  2. Laureni, Michele
  3. Joss, Adriano
  4. Nielsen, Jeppe Lund
  5. Robin, Orlane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...