skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Joshi, S. D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Sphoṭanirṇaya (Chapter XIV of the Vaiyākaraṇabhūṣaṇasāra) of Kauṇḍa Bhaṭṭa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sphoṭanirṇaya (Chapter XIV of the Vaiyākaraṇabhūṣaṇasāra) of Kauṇḍa Bhaṭṭa

Rocher, Rosane ; Joshi, S. D.

Journal of the American Oriental Society, 01/1969, Vol.89(1), p.194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/598306

Toàn văn sẵn có

2
Pāṇini as a Variationist
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pāṇini as a Variationist

Rocher, Rosane ; Kiparsky, Paul ; Joshi, S. D.

Journal of the American Oriental Society, 10/1986, Vol.106(4), p.862 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/603583

Toàn văn sẵn có

3
Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Samarthāhnika (P 2.1.1)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Samarthāhnika (P 2.1.1)

Rocher, Rosane ; Joshi, S. D. ; Patañjali, S. D. ; Patanjali, S. D.

Journal of the American Oriental Society, 04/1971, Vol.91(2), p.315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/600115

Toàn văn sẵn có

4
Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Avyayībhāvatat-puruṣāhnika (P. 2.1.2-2.1.49)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Avyayībhāvatat-puruṣāhnika (P. 2.1.2-2.1.49)

Rocher, Rosane ; Joshi, S. D. ; Patañjali, S. D. ; Patanjali, S. D.

Journal of the American Oriental Society, 01/1973, Vol.93(1), p.114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/600555

Toàn văn sẵn có

5
Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Bahuvrīhidvandvāhnika (P. 2.2.23-2.2.28)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Bahuvrīhidvandvāhnika (P. 2.2.23-2.2.28)

Rocher, Rosane ; Roodbergen, J. A. F. ; Joshi, S. D. ; Patañjali, S. D. ; Patanjali, S. D.

Journal of the American Oriental Society, 07/1977, Vol.97(3), p.373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/600812

Toàn văn sẵn có

6
Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Karmadhārayāhnika (P. 2. 1. 51-2. 1. 72)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Karmadhārayāhnika (P. 2. 1. 51-2. 1. 72)

Rocher, Rosane ; Joshi, S. D. ; Roodbergen, J. A. F. ; Patañjali, J. A. F. ; Patanjali, J. A. F.

Journal of the American Oriental Society, 07/1975, Vol.95(3), p.573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/599437

Toàn văn sẵn có

7
Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Tatpuruṣāhnika P. 2. 2. 2-2. 2. 23)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Tatpuruṣāhnika P. 2. 2. 2-2. 2. 23)

Rocher, Rosane ; Joshi, S. D. ; Roodbergen, J. A. F. ; Patañjali, J. A. F. ; Patanjali, J. A. F.

Journal of the American Oriental Society, 01/1976, Vol.96(1), p.141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/599916

Toàn văn sẵn có

8
Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Kārakāhnika (P. 1.4.23-1.4.55)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patañjali's Vyākaraṇa-Mahābhāṣya. Kārakāhnika (P. 1.4.23-1.4.55)

Rocher, Rosane ; Joshi, S. D. ; Roodbergen, J. A. F. ; Patañjali, J. A. F. ; Patanjali, J. A. F.

Journal of the American Oriental Society, 07/1978, Vol.98(3), p.330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/598760

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (1)
 2. 1971đến1972  (1)
 3. 1973đến1974  (1)
 4. 1975đến1976  (2)
 5. Sau 1976  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Joshi, S. D.
 2. Rocher, Rosane
 3. Rosane Rocher
 4. Roodbergen, J. A. F.
 5. Patañjali, J. A. F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...