skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steffen, Bernhard xóa Chủ đề: Information Storage and Retrieval xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Tác giả/ người sáng tác: Jonker, Willem xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Secure Data Management: 6th VLDB Workshop, SDM 2009, Lyon, France, August 28, 2009. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure Data Management: 6th VLDB Workshop, SDM 2009, Lyon, France, August 28, 2009. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Jonker, Willem (Editor) ; Petković, Milan (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642042188 ; ISBN: 364204218X ; E-ISBN: 9783642042195 ; E-ISBN: 3642042198 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04219-5

Toàn văn sẵn có

2
Secure Data Management: 7th VLDB Workshop, SDM 2010, Singapore, September 17, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure Data Management: 7th VLDB Workshop, SDM 2010, Singapore, September 17, 2010. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Jonker, Willem (Editor) ; Petković, Milan (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642155451 ; ISBN: 3642155456 ; E-ISBN: 9783642155468 ; E-ISBN: 3642155464 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15546-8

Toàn văn sẵn có

3
Secure Data Management: Third VLDB Workshop, SDM 2006, Seoul, Korea, September 10-11, 2006. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure Data Management: Third VLDB Workshop, SDM 2006, Seoul, Korea, September 10-11, 2006. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Rangan, C. Pandu (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Jonker, Willem (Editor) ; Petković, Milan (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783540389842 ; ISBN: 3540389849 ; E-ISBN: 9783540389873 ; E-ISBN: 3540389873 ; DOI: 10.1007/11844662

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...