skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Political Geography xóa Tác giả/ người sáng tác: Jones, Reece xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sovereignty and statelessness in the border enclaves of India and Bangladesh

Jones, Reece

Political Geography, 2009, Vol.28(6), pp.373-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2009.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading Nick Megoran’s Nationalism in Central Asia: A Biography of the Uzbekistan and Kyrgyzstan Boundary2017University of Pittsburgh PressPittsburghxv + 368 pp.; bibliog; index. US $29.95 (paper) ISBN: 9780822964421 (Book Review)

Loong, Shona ; Sidaway, James D. ; Woon, Chih Yuan ; Agnew, John ; Alff, Henryk ; Fluri, Jennifer ; Hamdan, Ali ; Jones, Reece ; Krichker, Dina ; Megoran, Nick

Political Geography, June 2019, Vol.72, pp.134-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2018.09.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borders, sovereignty, and unrecognized states (Book Review)

Jones, Reece

Political Geography, November 2012, Vol.31(8), pp.534-535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2012.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interventions on rethinking ‘the border’ in border studies

Johnson, Corey ; Jones, Reece ; Paasi, Anssi ; Amoore, Louise ; Mountz, Alison ; Salter, Mark ; Rumford, Chris

Political Geography, 2011, Vol.30(2), pp.61-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2011.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interventions on the state of sovereignty at the border

Jones, Reece ; Johnson, Corey ; Brown, Wendy ; Popescu, Gabriel ; Pallister-Wilkins, Polly ; Mountz, Alison ; Gilbert, Emily

Political Geography, July 2017, Vol.59, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.02.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jones, Reece
  2. Jones, R.
  3. Johnson, C
  4. Johnson, Corey
  5. Mountz, Alison

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...