skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Tác giả/ người sáng tác: Jones, Daniel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST: A Virtual Peg Transfer Task in Gynecologic Surgeons

Awtrey, Christopher ; Chellali, Amine ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu ; Jones, Daniel ; Cao, Caroline

Journal of minimally invasive gynecology, 2015, Vol.22(7), pp.1271-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1553-4669 ; PMID: 26216094 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmig.2015.07.015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face and construct validation of a virtual peg transfer simulator

Arikatla, Venkata S ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Ahn, Woojin ; Chellali, Amine ; De, Suvranu ; Caroline, G L ; Hwabejire, John ; Demoya, Marc ; Schwaitzberg, Steven ; Jones, Daniel B

Surgical endoscopy, May 2013, Vol.27(5), pp.1721-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-2218 ; PMID: 23263645 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00464-012-2664-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chellali, Amine
  2. De, Suvranu
  3. Chellali, A.
  4. Schwaitzberg, S.
  5. Jones, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...