skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Johnsson, Jörgen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ports

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 9, pp.117-125

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch09 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Airport

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 8, pp.111-116

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch08 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telecommunications

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 7, pp.82-110

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch07 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wastewater

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 6, pp.75-81

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch06 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 5, pp.61-74

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch05 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric Power

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 4, pp.47-60

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch04 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of Bridges and Highways

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 3, pp.21-46

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch03 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geotechnical Aspects

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 2, pp.7-20

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch02 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 1, pp.1-6

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch01 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergency Response, Recovery and Social Impact

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 13, pp.192-203

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch13 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospitals and Medical Services

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 12, pp.174-191

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch12 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buildings: Houses, Schools, Hotels, and Churches

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 11, pp.136-173

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch11 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tanks—Fish Oil and Liquid Fuel

Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance, Chapter 10, pp.126-135

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615.ch10 ; Book DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pisco, Peru, Earthquake of August 15, 2007: Lifeline Performance

Tang, Alex ;Johansson, Jã¶Rgen;; Tang, Alex K. ; Johnsson, Jörgen

ISBN: 978-0-7844-1061-5 ; E-ISBN: 978-0-7844-7308-5 ; DOI: 10.1061/9780784410615

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Johnsson, Jörgen
  2. Tang, Alex K.
  3. Johansson, J.
  4. Johansson, Jã¶Rgen
  5. Tang, Alex

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...