skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social sciences xóa Chủ đề: Political science -- Political organizations -- Political parties xóa Tác giả/ người sáng tác: Johnson, Martin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representative Reporters? Examining Journalists' Ideology in Context

Cooper, Christopher A. ; Johnson, Martin

Social Science Quarterly, 1 June 2009, Vol.90(2), pp.387-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00384941 ; E-ISSN: 15406237

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...