skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản John Lewis Sapp Jr xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

איתור אזור מוקד הפעלה של הלב בעזרת מחשב
Computer-aided localization of site of origin of cardiac activation

John Lewis Sapp Jr ; Bohumil Milan Horacek ; Ahmed Mohamed Fahmey El-Damaty

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bohumil Milan Horacek
  2. John Lewis Sapp Jr
  3. Ahmed Mohamed Fahmey El-Damaty

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...