skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Jo, Sunhwan xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHARMM‐GUI: A web‐based graphical user interface for CHARMM

Jo, Sunhwan ; Kim, Taehoon ; Iyer, Vidyashankara G. ; Im, Wonpil

Journal of Computational Chemistry, August 2008, Vol.29(11), pp.1859-1865 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-8651 ; E-ISSN: 1096-987X ; DOI: 10.1002/jcc.20945

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web interface for brownian dynamics simulation of ion transport and its applications to beta‐barrel pores

Lee, Kyu Il ; Jo, Sunhwan ; Rui, Huan ; Egwolf, Bernhard ; Roux, Benoît ; Pastor, Richard W. ; Im, Wonpil

Journal of Computational Chemistry, 30 January 2012, Vol.33(3), pp.331-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-8651 ; E-ISSN: 1096-987X ; DOI: 10.1002/jcc.21952

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHARMM-GUI micelle builder for pure/mixed micelle and protein/micelle complex systems

Cheng, Xi ; Jo, Sunhwan ; Lee, Hui Sun ; Klauda, Jeffery B ; Im, Wonpil

Journal of chemical information and modeling, 26 August 2013, Vol.53(8), pp.2171-80 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-960X ; PMID: 23865552 Version:1 ; DOI: 10.1021/ci4002684

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHARMM‐GUI Membrane Builder toward realistic biological membrane simulations

Wu, Emilia L. ; Cheng, Xi ; Jo, Sunhwan ; Rui, Huan ; Song, Kevin C. ; Dávila‐Contreras, Eder M. ; Qi, Yifei ; Lee, Jumin ; Monje‐Galvan, Viviana ; Venable, Richard M. ; Klauda, Jeffery B. ; Im, Wonpil

Journal of Computational Chemistry, 15 October 2014, Vol.35(27), pp.1997-2004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-8651 ; E-ISSN: 1096-987X ; DOI: 10.1002/jcc.23702

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHARMM-GUI PDB manipulator for advanced modeling and simulations of proteins containing nonstandard residues

Jo, Sunhwan ; Cheng, Xi ; Islam, Shahidul M ; Huang, Lei ; Rui, Huan ; Zhu, Allen ; Lee, Hui Sun ; Qi, Yifei ; Han, Wei ; Vanommeslaeghe, Kenno ; Mackerell, Alexander D ; Roux, Benoît ; Im, Wonpil

Advances in protein chemistry and structural biology, 2014, Vol.96, pp.235-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1876-1631 ; PMID: 25443960 Version:1 ; DOI: 10.1016/bs.apcsb.2014.06.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHARMM-GUI Ligand Binder for absolute binding free energy calculations and its application

Jo, Sunhwan ; Jiang, Wei ; Lee, Hui Sun ; Roux, Benoît ; Im, Wonpil

Journal of chemical information and modeling, 28 January 2013, Vol.53(1), pp.267-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-960X ; PMID: 23205773 Version:1 ; DOI: 10.1021/ci300505n

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHARMM‐GUI 10 years for biomolecular modeling and simulation

Jo, Sunhwan ; Cheng, Xi ; Lee, Jumin ; Kim, Seonghoon ; Park, Sang‐Jun ; Patel, Dhilon S. ; Beaven, Andrew H. ; Lee, Kyu Il ; Rui, Huan ; Park, Soohyung ; Lee, Hui Sun ; Roux, Benoît ; Mackerell, Alexander D. ; Klauda, Jeffrey B. ; Qi, Yifei ; Im, Wonpil

Journal of Computational Chemistry, 05 June 2017, Vol.38(15), pp.1114-1124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0192-8651 ; E-ISSN: 1096-987X ; DOI: 10.1002/jcc.24660

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jo, S.
  2. Im, W
  3. Im, Wonpil
  4. Jo, Sunhwan
  5. Cheng, Xi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...