skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jiménez Rodríguez, Leandro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procesamiento de imágenes biológicas

Jiménez Rodríguez, Leandro; Universitat Autònoma De Barcelona. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria ; Serrano García, Javier

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Procesamiento de imágenes biológicas

Jiménez Rodríguez, Leandro ; Serrano García, Javier ; Universitat Autònoma De Barcelona. Escola Tècnica Superior D'Enginyeria

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...