skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang Fei xóa Tác giả/ người sáng tác: Jiang Rongdian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电梯智能预调度方法及系统
Intelligent pre-dispatching method and system for elevator

LI Wenhai ; LI Liang ; Chen Yanming ; Zhang Fei ; Zhuang Xuqiang ; Jiang Rongdian

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电梯困人事件的检测方法和系统
Method and system for detecting passenger trapping accident in elevator

LI Wenhai ; Jiang Rongdian ; Huang Guosu ; Guo Yaping ; LI Liang ; Zhuang Xuqiang ; Zhang Fei ; Chen Yanming

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

召梯类型识别方法和系统、识别设备、可读存储介质
Elevator calling type identification method and system, identification equipment and readable storage medium

LI Wenhai ; Jiang Rongdian ; Zhuang Xuqiang ; Zhu Wenhuan ; LI Liang ; Zhang Fei ; Wang Yinghui

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电梯困人事件的检测方法和系统
Detecting method and system for lift passenger trapping event

LI Wenhai ; Jiang Rongdian ; Huang Guosu ; Guo Yaping ; LI Liang ; Zhuang Xuqiang ; Zhang Fei ; Chen Yanming

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiang Rongdian
  2. Zhuang Xuqiang
  3. LI Wenhai
  4. Zhang Fei
  5. LI Liang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...