skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jiang, Xiao-Ran xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphology engineering of bacteria for bio-production.(Report)

Jiang, Xiao-Ran ; Chen, Guo-Qiang

Biotechnology Advances, 2016, Vol.34(4), p.435 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-9750 ; DOI: 10.1016/j.biotechadv.2015.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRISPRi engineering E. coli for morphology diversification

Elhadi, Dina ; Lv, Li ; Jiang, Xiao-Ran ; Wu, Hong ; Chen, Guo-Qiang

Metabolic engineering, November 2016, Vol.38, pp.358-369 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1096-7184 ; PMID: 27693319 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ymben.2016.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlling cell volume for efficient PHB production by Halomonas.(Report)

Jiang, Xiao-Ran ; Yao, Zhi-Hao ; Chen, Guo-Qiang

Metabolic Engineering, 2017, Vol.44, p.30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7176 ; DOI: 10.1016/j.ymben.2017.09.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiang, X.-R.
  2. Chen, G.-Q.
  3. Jiang, Xr
  4. Jiang, Xiao-Ran
  5. Chen, Guo-Qiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...