skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Jiang, X Z xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of a paraspinal approach with a percutaneous approach in the treatment of thoracolumbar burst fractures with posterior ligamentous complex injury: a prospective randomized controlled trial

Jiang, X Z ; Tian, W ; Liu, B ; Li, Q ; Zhang, G L ; Hu, L ; Li, Zy ; He, D

The Journal of international medical research, 2012, Vol.40(4), pp.1343-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-2300 ; PMID: 22971486 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arterial Complications After Living-Related Liver Transplantation: Single-Center Experience From West China

Jiang, X.-Z ; Yan, L.-N ; Li, B ; Zhao, J.-C ; Wang, W.-T ; Li, F.-G ; Wen, T.-F ; Ma, Y.-K ; Zeng, Y ; Xu, M.-Q ; Yang, J.-Y ; Li, Z.-H

Transplantation Proceedings, 2008, Vol.40(5), pp.1525-1528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2007.11.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University of California at San Francisco Criteria Can Be Applied to Living Donor Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma: Single-Center Preliminary Results in 27 Patients

Jiang, X.-Z ; Yan, L.-N ; Wen, T.-F ; Li, B ; Zeng, Y ; Zhao, J.-C ; Wang, W.-T ; Yang, J.-Y ; Xu, M.-Q ; Chen, Z.-Y ; Ma, Y.-K ; Li, F.-G ; Gong, G

Transplantation Proceedings, 2008, Vol.40(5), pp.1476-1480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2008.02.087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety of Donor in Adult-to-Adult Living Donor Liver Transplantation Using Right Lobe Graft

Jiang, X.-Z ; Yan, L.-N ; Li, B ; Wen, T.-F ; Zeng, Y ; Wang, W.-T ; Zhao, J.-C ; Yang, J.-Y ; Xu, M.-Q ; Ma, Y.-K ; Chen, Z.-Y ; Li, F.-G

Transplantation Proceedings, 2007, Vol.39(1), pp.150-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2006.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathology of toxic responses to the RD50 concentration of chlorine gas in the nasal passages of rats and mice

Jiang, X Z ; Buckley, L A ; Morgan, K T

Toxicology and applied pharmacology, November 1983, Vol.71(2), pp.225-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 6636187 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More precise localization of nasal tumors associated with chronic exposure of F-344 rats to formaldehyde gas

Morgan, K T ; Jiang, X Z ; Starr, T B ; Kerns, W D

Toxicology and applied pharmacology, February 1986, Vol.82(2), pp.264-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 3945953 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Respiratory tract lesions induced by sensory irritants at the RD50 concentration

Buckley, L A ; Jiang, X Z ; James, R A ; Morgan, K T ; Barrow, C S

Toxicology and applied pharmacology, July 1984, Vol.74(3), pp.417-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 6740688 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (1)
 2. 1984đến1985  (1)
 3. 1986đến2006  (1)
 4. 2007đến2008  (3)
 5. Sau 2008  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jiang, X.Z.
 2. Jiang, X.-Z.
 3. Wen, T.-F.
 4. Morgan, K.T.
 5. Zeng, Y.

theo chủ đề:

 1. Male
 2. Female
 3. Middle Aged
 4. Adult
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...