skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Dữ liệu thống kê xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Xiaoyang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrared spectra and rheological properties of asphalt cement containing waste engine oil residues.(Statistical data)(Abstract)

Jia, Xiaoyang ; Huang, Baoshan ; Bowers, Benjamin F. ; Zhao, Sheng

Construction and Building Materials, 2014, Vol.50, p.683(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.10.012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrared spectra and rheological properties of asphalt cement containing waste engine oil residues.(Statistical data)(Abstract)

Jia, Xiaoyang ; Huang, Baoshan ; Bowers, Benjamin F. ; Zhao, Sheng

Construction and Building Materials, 2014, Vol.50, p.683(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.10.012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrared spectra and rheological properties of asphalt cement containing waste engine oil residues.(Statistical data)(Abstract)

Jia, Xiaoyang ; Huang, Baoshan ; Bowers, Benjamin F. ; Zhao, Sheng

Construction and Building Materials, 2014, Vol.50, p.683(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2013.10.012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhao, Sheng
  2. Bowers, Benjamin F.
  3. Huang, Baoshan
  4. Jia, Xiaoyang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...