skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ji, Xinhua xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural insight into the mechanism of double-stranded RNA processing by ribonuclease III

Gan, Jianhua ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Court, Donald L ; Waugh, David S ; Ji, Xinhua

Cell, 27 January 2006, Vol.124(2), pp.355-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 16439209 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Functional Cycle of Rnt1p: Five Consecutive Steps of Double-Stranded RNA Processing by a Eukaryotic RNase III

Song, He ; Fang, Xianyang ; Jin, Lan ; Shaw, Gary X ; Wang, Yun-Xing ; Ji, Xinhua

Structure (London, England : 1993), 07 February 2017, Vol.25(2), pp.353-363 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1878-4186 ; PMID: 28111020 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.str.2016.12.013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stepwise model for double-stranded RNA processing by ribonuclease III

Gan, Jianhua ; Shaw, Gary ; Tropea, Joseph E ; Waugh, David S ; Court, Donald L ; Ji, Xinhua

Molecular microbiology, January 2008, Vol.67(1), pp.143-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-382X ; PMID: 18047582 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ji, Xinhua
  2. Ji, X.
  3. Waugh, David S.
  4. Tropea, J.E.
  5. Gan, Jianhua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...