skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ji, Cheng Ye xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between Migration and HIV Risky Behavior: a Comparative Study of Returning Migrants and Non Migrants Based on Rural Out-of-school Youth in Jilin, China

Zhu, Guang Rong ; Ji, Cheng Ye ; Yang, Xing Hua

Biomedical and Environmental Sciences, June 2015, Vol.28(6), pp.429-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; E-ISSN: 2214-0190 ; DOI: 10.3967/bes2015.060

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ji, Cheng Ye
  2. Yang, Xing Hua
  3. Ji, Cy
  4. Yang, X.H.
  5. Zhu, G.R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...