skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: DASH (Harvard Library) xóa Tác giả/ người sáng tác: Jessen, Heiko xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporal effect of HLA-B*57 on viral control during primary HIV-1 infection

Vaidya, Sagar A ; Streeck, Hendrik ; Beckwith, Noor ; Ghebremichael, Musie ; Pereyra, Florencia ; Kwon, Douglas S ; Addo, Marylyn M ; Rychert, Jenna ; Routy, Jean-Pierre ; Jessen, Heiko ; Kelleher, Anthony D ; Hecht, Frederick ; Sekaly, Rafick-Pierre ; Carrington, Mary ; Walker, Bruce D ; Allen, Todd M ; Rosenberg, Eric S ; Altfeld, Marcus

Vaidya, S. A., H. Streeck, N. Beckwith, M. Ghebremichael, F. Pereyra, D. S. Kwon, M. M. Addo, et al. 2013. “Temporal effect of HLA-B*57 on viral control during primary HIV-1 infection.” Retrovirology 10 (1): 139. doi:10.1186/1742-4690-10-139. http://dx.doi.org/10.1186/1742-4690-10-139. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-4690 ; DOI: 10.1186/1742-4690-10-139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differences in the Selection Bottleneck between Modes of Sexual Transmission Influence the Genetic Composition of the HIV-1 Founder Virus

Tully, Damien C. ; Ogilvie, Colin B. ; Batorsky, Rebecca E. ; Bean, David J. ; Power, Karen A. ; Ghebremichael, Musie ; Bedard, Hunter E. ; Gladden, Adrianne D. ; Seese, Aaron M. ; Amero, Molly A. ; Lane, Kimberly ; Mcgrath, Graham ; Bazner, Suzane B. ; Tinsley, Jake ; Lennon, Niall J. ; Henn, Matthew R. ; Brumme, Zabrina L. ; Norris, Philip J. ; Rosenberg, Eric S. ; Mayer, Kenneth H. ; Jessen, Heiko ; Kosakovsky Pond, Sergei L. ; Walker, Bruce D. ; Altfeld, Marcus ; Carlson, Jonathan M. ; Allen, Todd M.

Tully, D. C., C. B. Ogilvie, R. E. Batorsky, D. J. Bean, K. A. Power, M. Ghebremichael, H. E. Bedard, et al. 2016. “Differences in the Selection Bottleneck between Modes of Sexual Transmission Influence the Genetic Composition of the HIV-1 Founder Virus.” PLoS Pathogens 12 (5): e1005619. doi:10.1371/journal.ppat.1005619. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1005619. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7366 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1005619

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HLA Alleles Associated with Delayed Progression to AIDS Contribute Strongly to the Initial CD8 + T Cell Response against HIV-1 (Immunodominance in Primary HIV Infection)

Altfeld, Marcus ; Kalife, Elizabeth T ; Qi, Ying ; Streeck, Hendrik ; Lichterfeld, Mathias ; Johnston, Mary N ; Burgett, Nicole ; Swartz, Martha E ; Yang, Amy ; Alter, Galit ; Yu, Xu G ; Meier, Angela ; Rockstroh, Juergen K ; Allen, Todd M ; Jessen, Heiko ; Rosenberg, Eric S ; Carrington, Mary ; Walker, Bruce D; Watkins, David (Academic Editor)

PLoS Medicine, 2006, Vol.3(10), p.e403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1549-1277 ; E-ISSN: 1549-1676 ; DOI: 10.1371/journal.pmed.0030403

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rosenberg, Eric S
  2. Altfeld, Marcus
  3. Jessen, Heiko
  4. Allen, Todd M
  5. Walker, Bruce D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...