skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: War xóa Tác giả/ người sáng tác: Jervis, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Interim Assessment of September 11: What Has Changed and What Has Not?

Jervis, Robert

Political Science Quarterly, 2002, Vol.117(1), pp.37-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoodwinked: The Documents That Reveal How Bush Sold Us a War by John Prados. A Pretext for War: 9/11, Iraq, and the Abuse of America's Intelligence Agencies by James Bamford.

Jervis, Robert

Political Science Quarterly, 2004, Vol.119(4), pp.677-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

War, intelligence, and honesty: a review essay.('At the Center of the Storm: My Years at the CIA', 'War and Decision: Inside the Pentagon at the Dawn of the War on Terrorism')(Book review)

Jervis, Robert

Political Science Quarterly, Winter, 2008, Vol.123(4), p.645(31) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jervis, Robert
  2. Jervis, R
  3. Robert Jervis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...