skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jemec, Gregor B. E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hidradenitis Suppurativa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hidradenitis Suppurativa

Jemec, Gregor B. E;; Jemec, Gregor ; Revuz, Jean ; Leyden, James

ISBN: 978-3-540-33100-1 ; E-ISBN: 978-3-540-33101-8 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Zinc and Other Experimental Medical Treatments
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zinc and Other Experimental Medical Treatments

Dreno, Brigitte ; Brocard, Anabelle; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.141-144

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_19

Truy cập trực tuyến

3
Immunosuppressive Therapy in Hidradenitis Suppurativa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunosuppressive Therapy in Hidradenitis Suppurativa

Nybæk, Hanne ; Jemec, Gregor B. E; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.136-140

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_18

Truy cập trực tuyến

4
Oral Retinoids for Hidradenitis Suppurativa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral Retinoids for Hidradenitis Suppurativa

Boer, Jurr; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.128-135

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_17

Truy cập trực tuyến

5
Hidradenitis Suppurativa Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hidradenitis Suppurativa Introduction

Kligman, Albert; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.1-3

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_1

Truy cập trực tuyến

6
Verneuil and Verneuil’s Disease: an Historical Overview
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Verneuil and Verneuil’s Disease: an Historical Overview

Tilles, Gérard; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.4-10

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_2

Truy cập trực tuyến

7
Antiandrogens
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antiandrogens

Drapier-Faure, Evelyne ; Faure, Michel; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.124-127

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_16

Truy cập trực tuyến

8
Clinical Presentation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Presentation

Poli, Florence ; Jemec, Gregor B. E ; Revuz, Jean; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.11-24

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_3

Truy cập trực tuyến

9
Antibiotic Therapy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antibiotic Therapy

Leyden, James ; Revuz, Jean; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.120-123

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_15

Truy cập trực tuyến

10
Pathology of Hidradenitis Suppurativa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathology of Hidradenitis Suppurativa

Layton, Alison; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.25-33

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_4

Truy cập trực tuyến

11
Quality of Life in Hidradenitis Suppurativa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality of Life in Hidradenitis Suppurativa

Wolkenstein, Pierre; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.116-119

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_14

Truy cập trực tuyến

12
Immunity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunity

Nagy, István ; Kemény, Lajos; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.100-115

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_13

Truy cập trực tuyến

13
Imaging
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging

Wortsman, Ximena ; Jemec, Gregor B.E; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.34-37

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_5

Truy cập trực tuyến

14
Associated Diseases: Causality or Complications?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associated Diseases: Causality or Complications?

Nassif, Aude S ; Jemec, Gregor B. E; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.38-49

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_6

Truy cập trực tuyến

15
Endocrinology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endocrinology

Faure, Michel ; Drapier-Faure, Evelyne; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.95-99

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_12

Truy cập trực tuyến

16
Bacteriology of Hidradenitis Suppurativa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacteriology of Hidradenitis Suppurativa

Oprica, Cristina ; Nord, Carl Erik; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.86-94

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_11

Truy cập trực tuyến

17
Hidradenitis Suppurativa and Crohn’s Disease
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hidradenitis Suppurativa and Crohn’s Disease

Seksik, Philippe ; Contou, Jean-François ; Cosnes, Anne ; Cosnes, Jacques; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.50-57

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_7

Truy cập trực tuyến

18
Epidemiology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology

Naldi, Luigi; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.58-64

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_8

Truy cập trực tuyến

19
Genetics of Hidradenitis Suppurativa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetics of Hidradenitis Suppurativa

Von Der Werth, Jan ; Wood, Pam ; Irvine, Alan D ; Mclean, W H. Irwin; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.70-85

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_10

Truy cập trực tuyến

20
Nosology and Classification
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nosology and Classification

Revuz, Jean ; Jemec, Gregor B. E ; Leyden, James; Jemec, Gregor B. E (Editor) ; Revuz, Jean (Editor) ; Leyden, James J (Editor)

Hidradenitis Suppurativa, pp.65-69

ISBN: 9783540331001 ; ISBN: 354033100X ; E-ISBN: 9783540331018 ; E-ISBN: 3540331018 ; DOI: 10.1007/978-3-540-33101-8_9

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leyden, James J.
  2. Jemec, Gregor B. E.
  3. Revuz, Jean.
  4. Leyden, James
  5. Drapier-Faure, Evelyne

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...