skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: Trước1958 xóa Năm xuất bản: 1952đến1955 xóa Tác giả/ người sáng tác: Jelavich, Charles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917-1923 (Book Review)

Kohn, Hans

The American Historical Review, 1 April 1955, Vol.60(3), pp.607-608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: 10.2307/1845605

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Aspects of Serbian Religious Development in the Eighteenth Century 1

Jelavich, Charles

Church History: Studies in Christianity and Culture, 1954, Vol.23(2), pp.144-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-6407 ; E-ISSN: 1755-2613 ; DOI: 10.2307/3161487

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russo-Bulgarian Relations, 1892-1896: With Particular Reference to the Problem of the Bulgarian Succession

Jelavich, Charles

The Journal of Modern History, 01 December 1952, Vol.24(4), pp.341-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/237540

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...