skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Jefferys, Steve xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The context to challenging discrimination against ethnic minorities and migrant workers at work

Jefferys, Steve

Transfer: European Review of Labour and Research, February 2015, Vol.21(1), pp.9-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-2589 ; E-ISSN: 1996-7284 ; DOI: 10.1177/1024258914561408

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Jefferys, Steve

Transfer: European Review of Labour and Research, February 2015, Vol.21(1), pp.3-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-2589 ; E-ISSN: 1996-7284 ; DOI: 10.1177/1024258914561407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Jefferys, Steve ; Valkenburg, Ben

Transfer: European Review of Labour and Research, August 2007, Vol.13(3), pp.343-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-2589 ; E-ISSN: 1996-7284 ; DOI: 10.1177/102425890701300301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hard times for trade union anti-racism workplace strategies

Ouali, Nouria ; Jefferys, Steve

Transfer: European Review of Labour and Research, February 2015, Vol.21(1), pp.99-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-2589 ; E-ISSN: 1996-7284 ; DOI: 10.1177/1024258914561419

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why do unions find fighting workplace racism difficult?

Jefferys, Steve

Transfer: European Review of Labour and Research, August 2007, Vol.13(3), pp.377-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-2589 ; E-ISSN: 1996-7284 ; DOI: 10.1177/102425890701300305

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collective identities in the age of restructuring: Old and new class, space and community-based identities in six European regions

Revilla, Juan Carlos ; Jefferys, Steve ; Tovar Martínez, Francisco José

International Sociology, July 2013, Vol.28(4), pp.391-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-5809 ; E-ISSN: 1461-7242 ; DOI: 10.1177/0268580913490001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jefferys, Steve
  2. Jefferys, S
  3. Martinez, Fjt
  4. Tovar Martínez, Francisco
  5. Revilla, Juan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...