skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Jean Burgess xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ethnography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnography

Jean Burgess ; Alice Marwick ; Thomas Poell

The SAGE Handbook of Social Media

ISBN: 9781412962292 ; ISBN: 1412962293 ; E-ISBN: 9781473984066 ; E-ISBN: 1473984068 ; DOI: 10.4135/9781473984066.n11

Toàn văn không sẵn có

2
Web History and Social Media
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web History and Social Media

Jean Burgess ; Alice Marwick ; Thomas Poell

The SAGE Handbook of Social Media

ISBN: 9781412962292 ; ISBN: 1412962293 ; E-ISBN: 9781473984066 ; E-ISBN: 1473984068 ; DOI: 10.4135/9781473984066.n12

Toàn văn không sẵn có

3
Television Viewing and Fan Practice in an Era of Multiple Screens
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Television Viewing and Fan Practice in an Era of Multiple Screens

Jean Burgess ; Alice Marwick ; Thomas Poell

The SAGE Handbook of Social Media

ISBN: 9781412962292 ; ISBN: 1412962293 ; E-ISBN: 9781473984066 ; E-ISBN: 1473984068 ; DOI: 10.4135/9781473984066.n21

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jean Burgess
  2. Thomas Poell
  3. Alice Marwick

theo chủ đề:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...