skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Chủ đề: Asia xóa Tác giả/ người sáng tác: Jayasuriya, Kanishka xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Citizens: Empire, Asia and the Australian Settlement

Jayasuriya, Kanishka

Australian Journal of Political Science, 01 March 2010, Vol.45(1), pp.29-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1036-1146 ; E-ISSN: 1363-030X ; DOI: 10.1080/10361140903517692

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulatory regionalism in the Asia-Pacific: drivers, instruments and actors

Jayasuriya, Kanishka

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2009, Vol.63(3), pp.335-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903104810

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jayasuriya, K
  2. Jayasuriya, Kanishka
  3. Kanishka Jayasuriya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...