skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jayanna, B.K. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Versatile Graphene oxide decorated by star shaped Zinc oxide nanocomposites with superior adsorption capacity and antimicrobial activity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Versatile Graphene oxide decorated by star shaped Zinc oxide nanocomposites with superior adsorption capacity and antimicrobial activity

Archana, S.; Kumar, K.Yogesh; Jayanna, B.K.; Olivera, Sharon; Anand, A.; Prashanth, M.K.; Muralidhara, H.B.

Archana, S. et al. (2018). Versatile Graphene oxide decorated by star shaped Zinc oxide nanocomposites with superior adsorption capacity and antimicrobial activity. Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 3(2), 167-174.; 2468-2179; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62931; https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2018.02.002

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Versatile Graphene oxide decorated by star shaped Zinc oxide nanocomposites with superior adsorption capacity and antimicrobial activity

Archana, S ; Kumar, K.Yogesh ; Jayanna, B.K ; Olivera, Sharon ; Anand, A ; Prashanth, M.K ; Muralidhara, H.B

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, June 2018, Vol.3(2), pp.167-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2468-2179 ; E-ISSN: 2468-2179 ; DOI: 10.1016/j.jsamd.2018.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jayanna, B.K
  2. Archana, S
  3. Prashanth, M.K
  4. Olivera, Sharon
  5. Muralidhara, H.B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...