skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Vogelsberger, Mark xóa Tác giả/ người sáng tác: Jauzac, Mathilde xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping substructure in the HST Frontier Fields cluster lenses and in cosmological simulations

Natarajan, Priyamvada ; Chadayammuri, Urmila ; Jauzac, Mathilde ; Richard, Johan ; Ebeling, Harald ; Jiang, Fangzhou ; van Den Bosch, Frank ; Jullo, Eric ; Pillepich, Annalisa ; Popa, Cristina ; Marinacci, Federico ; Hernquist, Lars ; Meneghetti, Massimo ; Vogelsberger, Mark; Vogelsberger, Mark (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 26, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw3385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. HAL (CCSd)  (1)
 2. arXiv  (1)
 3. Publicly Available Content Database  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jullo, Eric
 2. Jauzac, Mathilde
 3. Limousin, Marceau
 4. Meneghetti, Massimo
 5. Chadayammuri, Urmila

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...