skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Jardim-Goncalves, Ricardo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A federated approach to develop enterprise interoperability

Tu, Zhiying ; Zacharewicz, Gregory ; Chen, David

Journal of Intelligent Manufacturing, Feb 2016, Vol.27(1), pp.11-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; DOI: 10.1007/s10845-013-0868-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge framework for intelligent manufacturing systems

Jardim-Goncalves, Ricardo ; Sarraipa, João ; Agostinho, Carlos ; Panetto, Hervé

Journal of Intelligent Manufacturing, Oct 2011, Vol.22(5), pp.725-735 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; DOI: 10.1007/s10845-009-0332-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SysPEM: Toward a consistent and unified system process engineering metamodel

Jakjoud, Abdeslam ; Zrikem, Maria ; Baron, Claude ; Ayadi, Abderrahmane

Journal of Intelligent Manufacturing, Feb 2016, Vol.27(1), pp.149-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; DOI: 10.1007/s10845-014-0886-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model-based approaches for interoperability of next generation enterprise information systems: state of the art and future challenges

Zacharewicz, Gregory ; Diallo, Saikou ; Ducq, Yves ; Agostinho, Carlos ; Jardim-Goncalves, Ricardo ; Bazoun, Hassan ; Wang, Zhongjie ; Doumeingts, Guy

Information Systems and eBusiness Management, May 2017, Vol.15(2), pp.229-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16179846 ; DOI: 10.1007/s10257-016-0317-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service-based negotiation for advanced collaboration in enterprise networks

Coutinho, Carlos ; Cretan, Adina ; Da Silva, Catarina ; Ghodous, Parisa ; Jardim-Goncalves, Ricardo

Journal of Intelligent Manufacturing, Feb 2016, Vol.27(1), pp.201-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; DOI: 10.1007/s10845-013-0857-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jardim-Goncalves, Ricardo
  2. Jardim-Goncalves, R
  3. Zacharewicz, Gregory
  4. Agostinho, Carlos
  5. Zrikem, Maria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...