skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Janssen, Dieter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 2003, Vol.40(6), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/00223433030406021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Caprioli, Mary ; Janssen, Dieter ; Thivet, Delphine ; Pirani, Pietro ; Baev, Pavel ; Schofield, Julian ; Diehl, Paul F ; Valverde, Pablo ; Aslan, Kursad ; Perwita, Anak Agung Banyu ; Swain, Ashok ; Syse, Henrik ; Strøm, Kaare ; Eriksson, Mikael ; Kivimäki, Timo

Journal of Peace Research, May 2004, Vol.41(3), pp.389-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304043776

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel ; Brock-Utne, Birgit ; Findlay, Trevor ; Frydenlund, Iselin ; Hafner-Burton, Emilie ; Berg-Harpviken, Kristian ; Hellestveit, Cecilie ; Hovdenak, Are ; Janssen, Dieter ; Lind, Jo Thori ; Marsh, Nicholas ; Reichberg, Gregory ; Simonsen, Sven Gunnar ; Stensrud, Ellen ; Tellnes, Jostein F ; Urdal, Henrik ; Waage, Hilde Henriksen

Journal of Peace Research, November 2004, Vol.41(6), pp.751-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304047436

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild ; Barth, Elise Fredrikke ; Lacina, Bethany ; Janssen, Dieter ; Baev, Pavel ; Baier-Allen, Susanne

Journal of Peace Research, March 2004, Vol.41(2), pp.233-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343304041781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baev, Pavel
  2. Janssen, Dieter
  3. Urdal, Henrik
  4. Reichberg, Gregory
  5. Kivimäki, Timo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...