skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Jansen, Joost xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationality swapping in the Olympic Games 1978–2017: A supervised machine learning approach to analysing discourses of citizenship and nationhood

Jansen, Joost

International Review for the Sociology of Sport, December 2019, Vol.54(8), pp.971-988 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1012-6902 ; E-ISSN: 1461-7218 ; DOI: 10.1177/1012690218773969

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationality swapping in the Olympic Games 1978–2017: A supervised machine learning approach to analysing discourses of citizenship and nationhood

Jansen, Joost; Erasmus University Rotterdam

International Review for the Sociology of Sport, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 10126902

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jansen, Joost
  2. Erasmus University Rotterdam
  3. Jansen, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...