skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Jannin, Pierre xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of contactless human-machine interface for robotic surgical training

Despinoy, Fabien ; Zemiti, Nabil ; Forestier, Germain ; Sánchez, Alonso ; Jannin, Pierre ; Poignet, Philippe

International journal of computer assisted radiology and surgery, January 2018, Vol.13(1), pp.13-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1861-6429 ; PMID: 28914409 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11548-017-1666-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cognitive engineering framework for the specification of information requirements in medical imaging: application in image-guided neurosurgery

Morineau, Thierry ; Morandi, Xavier ; Le Moëllic, Nadège ; Jannin, Pierre

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, March 2013, Vol.8(2), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-012-0781-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work domain constraints for modelling surgical performance

Morineau, Thierry ; Riffaud, Laurent ; Morandi, Xavier ; Villain, Jonathan ; Jannin, Pierre

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2015, Vol.10(10), pp.1589-1597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-015-1166-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jannin, P.
  2. Jannin, Pierre
  3. Morandi, Xavier
  4. Morineau, Thierry
  5. Morandi, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...