skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Tác giả/ người sáng tác: Jamet, Eric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does textual feedback hinder spoken interaction in natural language?

Bigot, Ludovic Le ; Terrier, Patrice ; Jamet, Eric ; Botherel, Valérie ; Rouet, Jean-François

Ergonomics, 01 January 2010, Vol.53(1), p.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140130903306666

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Speech- and Text-Based Interaction Modes in Natural Language Human-Computer Dialogue

Le Bigot, Ludovic ; Rouet, Jean-François ; Jamet, Eric

Human Factors: The Journal of Human Factors and Ergonomic Society, December 2007, Vol.49(6), pp.1045-1053 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-7208 ; E-ISSN: 1547-8181 ; DOI: 10.1518/001872007X249901

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Le Bigot, L.
  2. Le Bigot, Ludovic
  3. Jamet, E.
  4. Rouet, Jean-François
  5. Bigot, Ludovic Le

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...