skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rees, Geraint xóa Tác giả/ người sáng tác: Jalkanen, Lauri xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grey matter volume in early human visual cortex predicts proneness to the sound-induced flash illusion

De Haas, Benjamin ; Kanai, Ryota ; Jalkanen, Lauri ; Rees, Geraint

Proceedings. Biological sciences, 22 December 2012, Vol.279(1749), pp.4955-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2954 ; PMID: 23097516 Version:1 ; DOI: 10.1098/rspb.2012.2132

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electromagnetic responses to invisible face stimuli during binocular suppression

Sterzer, Philipp ; Jalkanen, Lauri ; Rees, Geraint

NeuroImage, 01 July 2009, Vol.46(3), pp.803-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 19285140 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2009.02.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rees, G
  2. Jalkanen, L
  3. Jalkanen, Lauri
  4. Rees, Geraint
  5. Benjamin de Haas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...