skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Jacquet, Christophe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electronic Locomotion Aids for the Blind: Towards More Assistive Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Locomotion Aids for the Blind: Towards More Assistive Systems

Jacquet, Christophe ; Bellik, Yacine ; Bourda, Yolaine

Intelligent Paradigms for Assistive and Preventive Healthcare, pp.133-163

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bourda, Yolaine
  2. Jacquet, Christophe
  3. Bellik, Yacine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...