skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Cơ sở dữ liệu: Credo Reference xóa Tác giả/ người sáng tác: Jackson, Yo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of Multicultural Psychology

Jackson, Yolanda Kaye;; Jackson, Yo

ISBN: 9781412909488 ; E-ISBN: 9781412952668 ; DOI: 10.4135/9781412952668

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dawsonera  (1)
  2. Gale Virtual Reference Library (GVRL)  (1)
  3. SAGE Knowledge  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jackson, Yolanda Kaye
  2. Jackson, Yo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...