skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Jackson, Doctor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Appendix to the Discourse Concerning the Salt-Work, Publisht in Numb. 53. Communicated by the Same Doctor Jackson, in a Letter of Novemb. 20. 1669

Jackson, Doctor

Philosophical Transactions (1665-1678), 1 January 1669, Vol.4, pp.1077-1079

ISSN: 03702316

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Appendix to the Discourse Concerning the Salt-Work, Publisht in Numb. 53. Communicated by the Same Doctor Jackson, in a Letter of Novemb. 20. 1669

Jackson, Doctor

Philosophical Transactions (1665-1678), 1 January 1669, Vol.4, pp.1077-1079

ISSN: 03702316

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Appendix to the Discourse Concerning the Salt-Work, Publisht in Numb. 53. Communicated by the Same Doctor Jackson, in a Letter of Novemb. 20. 1669

Jackson, Doctor

Philosophical Transactions (1665-1678), 1 January 1669, Vol.4, pp.1077-1079

ISSN: 03702316

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...