skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản Springer (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Software & Systems Modeling xóa Tất cả các phiên bản Business Information Systems xóa Tất cả các phiên bản Jaber, Mohamad xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Runtime verification of component-based systems in the BIP framework with formally-proved sound and complete instrumentation

Falcone, Yliès ; Jaber, Mohamad ; Nguyen, Thanh-Hung ; Bozga, Marius ; Bensalem, Saddek

Software & Systems Modeling, 2015, Vol.14(1), pp.173-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0323-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jaber, Mohamad
  2. Jaber, M
  3. Bensalem, S
  4. Nguyen, T.-H.
  5. Nguyen, Th

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...