skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Nhan đề tạp chí: Oxford Journal of Legal Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: J. M. Nadler xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Right Does Unjust Enrichment Law Protect?

Nadler, Jennifer M.

Oxford Journal of Legal Studies, 1 July 2008, Vol.28(2), pp.245-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820 ; DOI: 10.1093/ojls/gqn011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...