skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Tác giả/ người sáng tác: Beeman, W. W. xóa Chủ đề: X-Ray Diffraction xóa Tác giả/ người sáng tác: J. A. Lake xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yeast Transfer RNA: A Small-Angle X-Ray Study

Lake, J. A. ; Beeman, W. W.

Science, 09 June 1967, Vol.156(3780), pp.1371-1373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. W. W. Beeman
  2. Lake, J. A.
  3. Beeman, W. W.
  4. Lake, J A
  5. J. A. Lake

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...