skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Tác giả/ người sáng tác: Jünge Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Integer programming and combinatorial optimization : 10th International IPCO Conference, Berlin, Germany, June 7-11, 2004 : proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integer programming and combinatorial optimization : 10th International IPCO Conference, Berlin, Germany, June 7-11, 2004 : proceedings

Jünge Michael

Boston : Mc Graw Hill , 2008 - ISBN3540259600;ISBN3540221131

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jünge Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...