skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Icelandic xóa Tác giả/ người sáng tác: Jónsdóttir, Gudrún xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifrarbólga af vökdum lifrarbólguveira B og C hjá innflytjendum á Islandi.
Viral hepatitis B and C among immigrants in Iceland

Jónsdóttir, Gudrún ; Briem, Haraldur ; Blöndal, Thorsteinn ; Pálsson, Gestur ; Olafsson, Sigurdur ; Gudnason, Thórólfur

Laeknabladid, October 2006, Vol.92(10), pp.669-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-7213 ; PMID: 17062900 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Olafsson, Sigurdur
  2. Pálsson, Gestur
  3. Jónsdóttir, Gudrún
  4. Blöndal, Thorsteinn
  5. Briem, Haraldur

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...