skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Business Information Systems xóa Nhan đề tạp chí: Software & Systems Modeling xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Jézéquel, Jean-Marc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model driven design and aspect weaving.(Report)

Jezequel, Jean - Marc

Software and Systems Modeling, May, 2008, Vol.7(2), p.209(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reusable model transformations

Sen, Sagar ; Moha, Naouel ; Mahé, Vincent ; Barais, Olivier ; Baudry, Benoit ; Jézéquel, Jean-Marc

Software & Systems Modeling, 2012, Vol.11(1), pp.111-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-010-0181-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...