skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Nature Publishing Group (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Iyer, Namrata xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giving medical implants a new lease on life

Iyer, Namrata

Lab Animal, 2017, Vol.46(7), p.275(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7355 ; DOI: 10.1038/laban.1309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Namrata Iyer
  2. Iyer, Namrata
  3. Iyer, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...