skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Năm xuất bản: 1987đến1997 xóa Tác giả/ người sáng tác: Iwasawa, Hiroshi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey of Students Who Listen to Loud Rock'n Roll Music
強大音響による音楽聴取に関するアンケート調査

戸田, 行雄 ; 岩沢, 寛 ; 中島, 久美 ; 渡来, 潤次 ; 吉野, 清美 ; 竹山, 勇 ; Toda, Yukio ; Iwasawa, Hiroshi ; Nakajima, Kumi ; Watarai, Junji ; Yoshino, Kiyomi ; Takeyama, Isamu

耳鼻咽喉科臨床 補冊, 1987, Vol.1987(Supplement09), pp.96-106

ISSN: 0912-1870 ; DOI: 10.5631/jibirinsuppl1986.1987.Supplement09_96

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sound Analysis of Rock Music at a Concert
ロックコンサートにおける音響分析

戸田, 行雄 ; 高橋, 馨子 ; 岡田, 智幸 ; 上杉, 恵介 ; 渡来, 潤次 ; 中島, 久美 ; 岩沢, 寛 ; 吉川, 由繪 ; 竹山, 勇 ; Toda, Yukio ; Takahashi, Kaoruko ; Okada, Tomoyuki ; Uesugi, Keisuke ; Watarai, Junji ; Nakajima, Kumi ; Iwasawa, Hiroshi ; Yoshikawa, Yoshie ; Takeyama, Isamu

耳鼻咽喉科臨床 補冊, 1987, Vol.1987(Supplement09), pp.6-11

ISSN: 0912-1870 ; DOI: 10.5631/jibirinsuppl1986.1987.Supplement09_6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 戸田 行雄
  2. 吉川 由繪
  3. 上杉 恵介
  4. 中島, 久美
  5. Watarai, Junji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...