skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Ivan, Ruxandra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fi istoric al comunismului románesc, dupa 23 de ani

Ivan, Ruxandra

Sfera Politicii, Jan/Feb 2013, Vol.21(1), pp.85-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fi istoric al comunismului românesc, dupa 23 de ani

Ivan, Ruxandra

Sfera Politicii, Nov/Dec 2014, Vol.22(6), pp.89-96,141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12216720

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ivan, Ruxandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...