skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Isenberg, Tobias xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a deeper understanding of Visualization through keyword analysis

Isenberg, Petra ; Isenberg, Tobias ; Sedlmair, Michael ; Chen, Jian ; Möller, Torsten; Möller, Torsten (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 13, 2014

DOI: 10.1109/TVCG.2016.2598827

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the Workshop on Data Exploration for Interactive Surfaces DEXIS 2011

Isenberg, Petra ; Carpendale, Sheelagh ; Hesselmann, Tobias ; Isenberg, Tobias ; Lee, Bongshin; University of Calgary; University of Calgary

DOI: 10.11575/PRISM/35502 ; ISSN: 0249-6399

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FI3D: Direct-Touch Interaction for the Exploration of 3D Scientific Visualization Spaces

Yu, Lingyun ; Svetachov, Pjotr ; Isenberg, Petra ; Everts, Maarten H. ; Isenberg, Tobias; Johann Bernoulli Inst. for Math. and CompSc. ; Scientific Visualization and Computer Graphics

Ieee transactions on visualization and computer graphics, 2010, Vol.16(6), pp.1613-1622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1077-2626

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Structure-Aware Selection Techniques for 3D Point Cloud Visualizations with 2DOF Input

Yu, Lingyun ; Efstathiou, Konstantinos ; Isenberg, Petra ; Isenberg, Tobias; Johann Bernoulli Inst. for Math. and CompSc. ; Scientific Visualization and Computer Graphics ; Dynamic Systems and Mathematical Physics

Ieee transactions on visualization and computer graphics, 2012, Vol.18(12), pp.2245-2254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1077-2626

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Isenberg, Petra
  2. Isenberg, Tobias
  3. Yu, Lingyun
  4. Scientific Visualization and Computer Graphics
  5. Isenberg, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...