skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Chủ đề: Datenerhebung xóa Tác giả/ người sáng tác: Institute of Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Data and Research to Improve the U.S. Food Availability System and Estimates of Food Loss: A Workshop Summary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data and Research to Improve the U.S. Food Availability System and Estimates of Food Loss: A Workshop Summary

Council, National Research;; Nancy J. Kirkendall (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Institute of Medicine (Corporate Author) ; Food and Nutrition Board (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309314176 ; ISBN: 0309314178 ; E-ISBN: 9780309314183 ; E-ISBN: 0309314186 ; DOI: 10.17226/18978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...