skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Political science (General) xóa Tác giả/ người sáng tác: Inoguchi, Takashi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Japanese and Russian Politics : Polar Opposites or Something in Common?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese and Russian Politics : Polar Opposites or Something in Common?

Inoguchi, T.;; Inoguchi, Takashi

E-ISBN: 9781137488459 E-ISBN: 113748845X DOI: 10.1057/9781137488459 E-ISBN: 9781137488459 ISBN: 9781137488442

Toàn văn sẵn có

2
Political Parties and Democracy : Contemporary Western Europe and Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Parties and Democracy : Contemporary Western Europe and Asia

Takashi Inogund Jean Blondel;; Inoguchi, Takashi ; Blondel, Jean

E-ISBN: 9781137277206 E-ISBN: 1137277203 DOI: 10.1057/9781137277206 ISBN: 9781137277190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Japanese and Korean Politics : Alone and Apart from Each Other
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese and Korean Politics : Alone and Apart from Each Other

Inoguchi, T.;; Inoguchi, Takashi

E-ISBN: 9781137488312 E-ISBN: 113748831X DOI: 10.1057/9781137488312 E-ISBN: 9781137488312 ISBN: 9781137488305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Inoguchi, Takashi
  2. Inoguchi, T
  3. Blondel, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...