skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Inga, Danielle xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dark Arts: Designed Communications and a New Rhetoric of Authenticity

Inga, Danielle

Design and Culture, 01 March 2012, Vol.4(1), pp.5-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-7075 ; E-ISSN: 1754-7083 ; DOI: 10.2752/175470812X13176523285075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Inga, Danielle
  2. Inga, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...