skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Agricultural Information Research xóa Tác giả/ người sáng tác: Imabayashi , S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple data management system of rice [Oryza sativa] breeding records

Imabayashi , S. ; Yoshida , T.

Agricultural Information Research, 1997, Vol.(1), pp.1-8

ISSN: 0916-9482

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Imabayashi , S.
  2. Yoshida , T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...